FeDOX (Федокс) Концентрат за Премахване на Ръжда

Топ продавач

FeDOX (Федокс) Концентрат за Премахване на Ръжда

30.89 лв.132.89 лв.

Изчистване
Код: 23630 Категория:
  • Описание
  • Допълнителна информация

Описание

FeDOX е специално разработен да премахва всички слоеве ръжда от стоманени повърхности, в това число резервоари, крепежни елементи и др. След нанасяне на препарата всички следи от окисляване са заличени и остава само чист метал, който е готов за защита от корозия с FERTAN.

Разредете до 10%-ов разтвор с вода. Ако се използва със свръхзвукова система за почистване, се препоръчва концентрацията да бъде 20%.

 

Начин на употреба:
Налейте 7 литра вода с температура 60⁰ C в резервоара. Бавно добавяйте един литър Федокс, докато разбърквате. Добавете още три литра топла вода и разбъркайте отново. Оставете да реагира поне 12 часа при 20⁰C. Изпразнете резервоара в пластмасов контейнер, като запазите разтвора за повторна употреба. Изплакнете обилно с вода и използвайте FERTAN преобразувател на ръжда в резервоара. След това отново обилно почистете с вода.

 

Внимание:

H 290 Може да бъде корозивно за металите. H 314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.  P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P303+361+353 ПРИ ДОПИР С КОЖА ИЛИ КОСА: премахнете незабавно всякакви замърсени дрехи и изплакнете засегнатата част с вода

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P 301 + 310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

Допълнителна информация

Тежест Няма
Обем

1000 мл, 5000 мл

scatlife.com femdomplanet.org analonly.org